ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden.

Artikel 1. De prijzen van Sanitairco zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief btw. Elke verhoging van de BTW of een nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van bestelling en het tijdstip van levering, komt voor rekening van de klant.

Artikel 2. prijzen van Sanitairco zijn uitsluitend bedoeld voor de levering van diensten beschreven in de speciale voorwaarden met uitsluiting van alle andere werken en diensten. Als deze door de klant worden besteld, worden deze naast de prijs in de speciale voorwaarden in rekening gebracht.

Artikel 3. Onze offertes zijn 30 dagen geldig, enkel schriftelijke goedkeuring als de termijn verlopen is.

​Betalingsverloop: 

1ste voorschot 50% bij ondertekening van offerte.

2de voorschot 25% start van de werken

Afrekening 25% bij oplevering. 14 dagen na Factuurdatum.

De betalingsverloop kan afwijken als deze is in de overeenkomst staat.

Artikel 4. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10%en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 750 euro. 

Artikel 5.  Wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Bestelling en/of telefonische bestelling voor depannage , betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 7. De maximale werktijd bij een depannage / interventie bedraagt 30min, ingaand vanaf de aankomst van de technieker op het aangegeven adres/plaats tot het verlaten van deze plaats. Indien de werktijd bij depannage / interventie langer duurt dan de aangegeven 30min , zal de hoofdsom vermeerderd worden met € 75.00 + BTW. Om de 30min zal dit bedrag + BTW opnieuw aangerekend worden ten titel van “Overuren”.

Artikel 8. Diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.Indien goederen door de verkoper worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop. 

Artikel 9. Klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden. 

Artikel 10. Klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door de verkoper worden voorzien.

De klant verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

Artikel 11. Verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aanspakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten.

Artikel 12. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door de verkoper.  

Artikel 13. Uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar.


Toepassing van onze algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.


Studies, offertes en overeenkomsten


Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten

2.1 Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend na definitieve opmeting en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen door de aannemer.


2.2 Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de oferte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.


2.3 Voorzieningen inzake energieprestatieregelgeving, opgelegd door de opdrachtgever en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.

Deze technische informatie wordt <voorafgaand aan de werken  / ten minste …. werkdagen voor de aanvang> overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd worden zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnsoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.


3.1 Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken ingeval van misbruik worden teruggegeven.


4. Onze offerte is opgesteld op basis van door de ontwerper (architect, studiebureel enz.) en bouwheer ter beschikking gestelde gegevens, zoals plannen, bestek en andere opdrachtdocumenten. 

Als de reële uitvoeringswijze(-n) afwijkt van deze documenten, kan de installateur niet aansprakelijk gesteld worden en worden alle meerkosten die voortvloeien uit de wijzigingen doorgerekend aan de klant. Afmetingen van de radiatoren kunnen pas genomen worden als het gebouw wind- en waterdicht is.


Uitvoering van de werken

5. Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.


6.De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Het risico gaat over op de klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden. 

Zelfs na hun incorporatie blijven de door de aannemer geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden opzichtens de aannemer betaald heeft.

Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. 

De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.


7. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.


Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting klant


8.1 Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn. 

8.2 Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Dit tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.


9. Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de oplevering.


10. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 6 maanden dewelke een aanvang neemt 8 dagen na de uitvoering der werken, zijnde het tijdstip waarop de aanneming geacht wordt definitief opgeleverd te zijn. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant. Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.

De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.


De waarborg dekt evenwel niet:

- het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;

- de schade veroorzaakt door overmacht;

- de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;

- een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;

- een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;

- vorst- of vochtschade.

Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen.


Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van partijen

11. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.


12. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken  tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.


13. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is na aangetekende ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8.5 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende  voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant  van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.


14. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 25 euro/dag, met een maximum van 5% van de aannemingsprijs mits de klant de aannemer aangetekend ingebreke heeft gesteld.


Betaling

15. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de maand na factuurdatum op de zetel van de aannemer.

Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.


GDPR

16. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Sanitairco verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. 

De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Sanitairco. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Sanitairco persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.sanitairco.be/voorwaarden in ons algemeen beleid hieromtrent

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
17. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen word

en behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd. 
Alvorens een gerechtelijke procedure te starten, kan elk van de partijen verzoeken om elk technisch geschil voor te leggen aan de Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, www.bouwverzoening.be. 
18. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 

Tel: 089/23/26/28 Gsm: 0491/86/11/75

©2019 door Sanitairco. Met trots gemaakt met Wix.com